DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của HudBay Minerals Inc.

HudBay Minerals Inc., an integrated mining company primarily focuses on the discovery, production, and marketing of base and precious metals in North and South America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
HudBay Minerals Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HBM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials