DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Hardwoods Distribution Inc.

Hardwoods Distribution Inc. is North America's largest distributor of architectural building products to the residential and commercial construction markets. The Company operates a network of 63 distribution centres in the U.S. and Canada, as well as one sawmill and kiln drying operation.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hardwoods Distribution Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HDI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Building Materials Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods