DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF

Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF is an exchange-traded investment fund managed by Brompton Funds Limited (the “Manager”). The units of the Fund trade on the Toronto Stock Exchange (“TSX”) under the symbol HIG and are RRSP, DPSP, RRIF, RESP and TFSA eligible.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HIG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--