DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của H&R REIT

H&R Real Estate Investment Trust operates as an unincorporated open-ended real estate investment trust. It owns and manages a portfolio of office, industrial, and retail properties in North America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
H&R REIT

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HR.UN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial