DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Heroux-Devtek Inc.

Heroux-Devtek Inc. engages in the design, development, manufacture, repair, and overhaul of aerospace and industrial products in the United States and Canada. It operates in two segments, Aerospace and Industrial.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Heroux-Devtek Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HRX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods