DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Horizonte Minerals Plc

Horizonte Minerals plc (Horizonte or the Company) is an AIM and TSX-listed junior mining company – a nickel development company. The Company is developing Araguaia as the next major ferronickel mine in Brazil. Horizonte announced the acquisition of Vale’s Vermelho nickel project in late 2017, which is located approximately 85km from the northern part of Horizonte’s Araguaia project in the … More state of Pará, Brazil.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Horizonte Minerals Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HZM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials