DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của iFabric Corp.

iFabric Corp. is dedicated to socially responsible fabric technologies whose sole purpose is to improve the wearer’s experience. They are committed to “clothing that cares”.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
iFabric Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IFA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Apparel Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods