DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Intact Financial Corporation

Intact Financial Corporation, through its subsidiaries, provides property and casualty insurance in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intact Financial Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IFC-T

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial