DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Imperial Metals Corp.

Imperial Metals Corporation engages in the acquisition, exploration, development, mining, and production of base and precious metals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Imperial Metals Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
III

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials