DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Income Financial Trust

INCOME FINANCIAL TRUST (TSX: INC.UN) is an Investment Trust Fund that invests in a diversified portfolio consisting of common shares included in the TSX Financial Services Index, the S&P Financials Index and the S&P MidCap Financial Index.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Income Financial Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial