DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Just Energy Group Inc

Just Energy Group Inc., through its subsidiaries, retails electricity, natural gas, and green energy in the United States, Canada, and the United Kingdom. The company operates through Consumer Energy and Commercial Energy segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Just Energy Group Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities