DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của K-Bro Linen Inc.

K-Bro Linen Inc., through its subsidiary, K-Bro Linen Systems Inc., owns and operates laundry and linen processing facilities in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
K-Bro Linen Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KBL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Consumer Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods