DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Kelt Exploration

Kelt Exploration Ltd. is an oil and gas company based in Calgary, Alberta, Canada. The company focuses on exploration, development and production of crude oil and natural gas resources, primarily in west central Alberta and northeastern British Columbia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kelt Exploration

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KEL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials