DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Kirkland Lake Gold Inc.

Kirkland Lake Gold Inc. engages in gold mining and milling operations in Kirkland Lake, Canada. It owns the Macassa Mine and Mill, and four contiguous formerly producing gold mining properties, which include Lake Shore, Teck-Hughes, Wright Hargreaves, and Kirkland Minerals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kirkland Lake Gold Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KGI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials