DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Loblaw Companies Limited

Loblaw Companies Limited operates as a food distributor, and provides drugstore, general merchandise, and financial products and services in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Loblaw Companies Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
L

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services