DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Lundin Mining Corporation

Lundin Mining Corporation, a diversified base metals mining company, engages in the exploration, development, and mining of mineral properties in Chile, Portugal, Sweden, Spain, and the United States. It produces copper, zinc, lead, and nickel.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Lundin Mining Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LUN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials