DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Magna International, Inc.

Magna International Inc. designs, develops, and manufactures automotive systems, assemblies, modules and components, and engineers and assembles vehicles to original equipment manufacturers of cars and light trucks in North America, Europe, Asia, South America, and Africa.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Magna International, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods