DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Minto Apartment Real Estate Investment Trust

Minto Apartment Real Estate Investment Trust is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario to own income-producing multi-residential properties located in urban markets in Canada. The REIT owns a portfolio of high-quality income-producing multi-residential rental properties located in … More Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary and Edmonton.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Minto Apartment Real Estate Investment Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Residential

LĨNH VỰC / SECTOR
Services