DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Morguard Corp.

Morguard Corporation engages in the acquisition, ownership, development, and management of commercial and residential real estate properties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Morguard Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial