DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Melcor Developments Ltd.

Melcor Developments Ltd. is an Alberta-based corporation that is primarily engaged in the following Melcor Developments Ltd. operates as a real estate development and management company in Canada and the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Melcor Developments Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRD

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Real Estate Development

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial