DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Martinrea International Inc.

Martinrea International Inc. designs, engineers, manufactures, and sells metal parts, assemblies and modules, and fluid management systems primarily for the automotive industry in the United States, Canada, Mexico, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Martinrea International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods