DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Metro Inc.

Metro Inc. operates in the food and pharmaceutical sectors in Quebec and Ontario, Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Metro Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRU-A

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services