DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Precision Drilling Corporation

Precision Drilling Corporation provides contract drilling, and completion and production services to oil and natural gas exploration and production companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Precision Drilling Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PD.UN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials