DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Prime Dividend Corp.

Prime Dividend Corp. is an investment corporation designed to pay floating monthly cash dividends. The Company invests in a portfolio of high quality dividend yielding Canadian companies. The Corporation offers two classes of floating rate securities, a Class A (PDV) and a Preferred (PDV.PR.A).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Prime Dividend Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PDV

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial