DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Peyto Exploration & Development Corp

Peyto Exploration & Development Corp., an energy company, explores, develops, and produces oil and natural gas in Canada. The company also produces natural gas liquids. Its oil and gas properties are located in the Alberta’s Deep Basin.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Peyto Exploration & Development Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PEY

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials