DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của PHX Energy Services Corp.

The Corporation, through its directional drilling subsidiary entities, provides horizontal and directional drilling technology and services to oil and natural gas producing companies in Canada, the US, Albania, and Russia. In addition PHX Energy provides electronic drilling recorder ("EDR") technology and services, through Stream Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PHX Energy Services Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PHX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials