DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Pine Cliff Energy Ltd.

Pine Cliff is an Alberta based natural gas company that is focused on acquiring and developing long life assets that are cash flow positive even in a low commodity price environment.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pine Cliff Energy Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PNE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials