DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Power Corporation of Canada

Power Corporation of Canada operates as a diversified international management and holding company with interests primarily in the financial services, communications, and other business sectors in Canada, the United States, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Power Corporation of Canada

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
POW

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial