DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Pembina Pipeline Corp

Pembina Pipeline Corporation provides transportation and midstream services for the energy industry in North America. It operates through four businesses: Conventional Pipelines, Oil Sands & Heavy Oil, Gas Services, and Midstream.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pembina Pipeline Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PPL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials