DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Restaurant Brands International

Restaurant Brands International Inc. ("RBI") is one of the world's largest quick service restaurant companies with more than $27 billion in system-wide sales and over 23,000 restaurants in more than 100 countries and U.S. territories. RBI owns three of the world's most prominent and iconic quick service restaurant brands – TIM HORTONS®, BURGER KING®, and POPEYES®.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Restaurant Brands International

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
QSP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services