DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Middlefield Can-Global REIT Income Fund

Can-Global REIT has been designed to provide investors with low-cost exposure to the global and Canadian real estate sectors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Middlefield Can-Global REIT Income Fund

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RCO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Services