DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Seabridge Gold Inc.

Seabridge Gold Inc., a development stage company, engages in the acquisition, exploration, and development of mineral properties, primarily gold properties located in North America. It also explores for copper.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Seabridge Gold Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials