DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Saputo, Inc.

Saputo produces, markets and distributes a wide array of products of the utmost quality, including cheese, fluid milk, yogurt, dairy ingredients and snack-cakes. Saputo is the 12th largest dairy processor in the world, the largest in Canada, the third largest in Argentina, among the top 3 cheese producers in the United States and the largest snack-cake manufacturer in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Saputo, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SAP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Food - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods