DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Brompton Split Banc Corp.

Brompton Split Banc Corp. is a mutual fund corporation managed by Brompton Funds Limited (the “Manager”). The Fund has Class A shares and Preferred shares which trade on the Toronto Stock Exchange (“TSX”) under the symbols SBC and SBC.PR.A, respectively. The Class A and Preferred shares are RRSP, DPSP, RRIF, RESP and TFSA eligible. The Preferred shares are rated Pfd-3 (high) by Dominion Bond Rating Service Limited (“DBRS”).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brompton Split Banc Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SBC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial