DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sagicor Financial Company Ltd.

For 175 years, Sagicor's business has been based on long-term relationships with its employees, communities and customers, who entrust them with their future financial well-being.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sagicor Financial Company Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SFC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Insurance Brokers

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial