DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sherritt International Corporation

Sherritt International Corporation, a diversified natural resource company, produces nickel, cobalt, thermal coal, oil and gas, and electricity. The company’s Metals segment engages in mining, processing, and marketing commodity nickel and cobalt; and producing and selling agricultural fertilizers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sherritt International Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SHERF

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials