DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Stella-Jones Inc.

Stella-Jones Inc. produces and markets industrial treated wood products in Canada and the United States. Its products include railway ties and timbers, and wood poles used by electrical utility and telecommunications companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Stella-Jones Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SJ

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Lumber, Wood Production

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods