DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Shaw Communications, Inc.

Shaw Communications Inc. provides broadband cable television, Internet, home phone, telecommunications services, and satellite direct-to-home services in Canada and the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Shaw Communications, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SJR-B

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
CATV Systems

LĨNH VỰC / SECTOR
Services