DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Summit Industrial Income REIT

Summit Industrial Income REIT is an unincorporated open-end trust focused on growing and managing a portfolio of light industrial properties across Canada. Summit's units are listed on the TSX and trade under the symbol SMU.UN.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Summit Industrial Income REIT

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SMU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Services