DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của SNC Lavalin Group Inc.

SNC-Lavalin Group Inc. provides engineering and construction, and operations and maintenance services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SNC Lavalin Group Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SNC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
General Contractors

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods