DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của SunOpta Inc.

SunOpta Inc. engages in the sourcing, processing, and packaging of natural and organic food products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SunOpta Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SOY

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Food - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods