DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Superior Plus Corp.

Superior Plus Corp. engages in the energy services, specialty chemicals, and construction products distribution businesses in Canada, the United States, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Superior Plus Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SPB

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities