DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của SmartCentres Real Estate Investment Trust

SmartCentres Real Estate Investment Trust is one of Canada’s largest fully integrated REITs, with a best-in-class portfolio featuring 157 strategically located properties in communities across the country.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SmartCentres Real Estate Investment Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SRU.UN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Residential

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial