DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Toromont Industries Ltd.

Toromont Industries Ltd. provides specialized capital equipment and services to customers and industries primarily in Canada and the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Toromont Industries Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TIH

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Equipment Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services