DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Trilogy International Partners Inc.

Trilogy International Partners Inc. is the parent company of Trilogy International Partners LLC (“Trilogy LLC”), a wireless and fixed broadband telecommunications operator formed by wireless industry veterans John Stanton, Theresa Gillespie and Brad Horwitz. Trilogy LLC’s founders have an exceptional track record of successfully buying, building, launching and operating communications businesses … More in 15 international markets and the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Trilogy International Partners Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Domestic

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology