DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của TransCanada Corporation

Transcanada Corporation operates as an energy infrastructure company in North America. The company operates in three segments: Natural Gas Pipelines, Oil Pipelines, and Energy.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
TransCanada Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRP

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gas Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities