DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Transat AT, Inc.

Transat A.T. Inc. operates as an integrated tourism company primarily in the Americas and Europe. It develops and markets vacation travel services in packages, including airline seats and air-only formats.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Transat AT, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TRZ.B

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Recreational Goods, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods