DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Uni-Select Inc.

UNS Energy Corporation engages in the electric generation and energy delivery businesses. Its TEP segment generates, transmits, and distributes electricity to approximately 404,000 retail electric customers in southeastern Arizona. This segment also sells electricity to other utilities and power marketing entities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Uni-Select Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UNS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods