DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Vermilion Energy Inc.

Vermilion Energy Inc. is an oil and gas producer.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Vermilion Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VET

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Services