DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Velan, Inc.

Velan Inc. engages in designing, manufacturing, and marketing various industrial valves worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Velan, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VLN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods